Stichting Jijdaar start nieuwe serie lezingen popmuziek

In een artikel in het RD van 7 april 2016 staat dat Jijdaar weer begint met het organiseren van avonden om tegen de gevaren van popmuziek te waarschuwen (klik hier). Een goede zaak zou u zeggen, en dat is het ook, alleen maakt het wel uit hoe we dit doen? In elk geval is de Jijdaar-methode volstrekt onbijbels!

David beleed in Psalm 101:3 "Ik zal geen Belialsstuk voor mijn ogen stellen; ik haat het doen der afvalligen, het zal mij niet aankleven." Van deze belijdenis is op die Jijdaar-avonden niets terug te vinden, want de Belialsstukken worden daar open en bloot getoond. We hebben het hier niet over een vallen in de zonde door Gods volk, maar een tonen van de zonde wat de zonde aanwakkert en verzoekt tot de zonde. Lees wat de apostel Jakobus hierover schrijft in Jak. 1:13-16: "Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid, ontvangen hebbende, baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders." Dit soort Jijdaar-avonden staan dus in het kader van het verzoeken tot de zonde, ook al beweren de organisatoren van niet.

Betreffende de avonden over popmuziek wil ik u graag verwijzen naar een ander artikel op deze website wat hier ook over gaat (klik hier). Waarschuwen tegen de zonden is nodig, maar de zonden etaleren is onbijbels. Gaan we straks ook pornografie laten zien om aan te tonen hoe zondig het is? Of homofilie? Of.... en vult u zelf maar in?

Door de wet is de kennis der zonde leert de Schrift ons, en niet door het tonen van de zonde zelf. Al degenen die dit soort avonden organiseren en menen Gode een dienst te doen hebben nog nooit bezoek van de wet gehad (Rom. 7:9), en zijn nog nooit door de wet der wet gestorven (Gal. 2:19). De wet is geestelijk en ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde (Rom. 7:14). Leren dat we een hoerachtig hart hebben betekent niet dat we daarvoor naar de hoerenbuurt moeten of dit moeten tonen met video's. Dat heb ik ds. R. van Kooten (HHK) ook eens voorgehouden en dan krijg je vetgedrukte reacties waarin ze zeggen een geest van eigengerechtigheid te proeven, iemand die het allemaal weet en een sluitende logica heeft zoals het bij de farizeeŽn ook altijd was. Dat soort dominees staat de mensen te betoveren op de HHK-kansels en zegenen valse leraars ŗ la G.A. van den Brink in. We houden er maar over op.

De enige van God geschonken wijze tot bekering van zondaren is de prediking, in woord en geschrift, van Wet en Evangelie, dat is Jezus Christus en Dien gekruisigd. Dat de zonde blootgelegd moet worden is duidelijk, maar niet met deze duivelse methodes. De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en niet door de zonde te tonen op deze Jijdaar-avonden! Vlied deze avonden en vernedert u onder de krachtige hand Gods! Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen, Jona 3:9. Wat wordt het dan een wonder als door de Heilige Geest wordt toegepast: "En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet, Jona 3:10." Wel deed Hij het aan Zijn eigen Zoon. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, Rom. 5:6.

Als de HEERE, in Christus, je Deel geworden is en je op Hem hopen mag (Klaagl. 3:24), dan kun je onmogelijk meegaan met de wijze waarop Jijdaar opereert: Laat ons het kwade doen (popmuziek met video's tonen met ook keihard muziek erbij), opdat het goede (bekering en geloof) daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is, zo leert de apostel in Rom. 3:8, alle goede bedoelingen ten spijt.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"