Terdege homo-propaganda

Onlangs kreeg ik het reformatorisch familieblad Terdege onder ogen waarin een artikel 'anders geaard' was opgenomen van de hand van Kees Roest, een klinisch psycholoog. In dat artikel behandelt hij een vraag van ouders die te maken kregen met een zoon die vertelde dat hij anders geaard is en dat hij ook een vriend bleek te hebben. Terdege, net als het RD, beiden onderdeel van de Erdee Media Groep, bieden een platform voor een antichristelijke homovisie. De HEERE zal het zien en zoeken!

Roest: De ouders geven aan dat ze nu met beiden een goede relatie hebben. Wel zijn ze bang dat hun zoon straks ook een huwelijk zal willen aangaan, inclusief kerkelijke bevestiging. "Hier hebben wij grote moeite mee. Het voelt als een zegen vragen over een zondige relatievorm."

MGvdH: Met beiden (zowel de zoon als de vriend) een goede relatie hebben is volgens de Bijbel onmogelijk. De zoon blijft je zoon, ook als hij de zonde van homofilie bedrijft met het 'uit de kast komen'. Doch dat betekent niet dat de zonde getolereerd moet worden, en dat betekent ook niet dat de vriend ontvangen moet worden. We lezen in 1 Korinthe 5 van hoererij in de gemeente van Korinthe waarbij er een zijns vaders huisvrouw heeft. Het pastoraat van de apostel Paulus is, als men zich niet bekeerd van deze ongerechtigheid, dezulken over te geven aan de satan tot verderf des vleses, opdat de geest behouden moge worden in de dag van de Heere Jezus. Het gaat hier over het oordelen wat geboden is aangaande degenen die binnen zijn en die voor leden van de gemeente gehouden worden (vers 12). Daar gaat het in dit geval over. Dat is de Bijbelse tucht met als doel de bekering van de zondaar! De ouders hebben dus nu met homo-zoon en homo-vriend een goede relatie en zijn alleen bang dat ze straks een huwelijk, inclusief kerkelijke bevestiging zullen aangaan. Daar hebben ze dan grote moeite mee en het voelt als een zegen vragen over een zondige relatievorm, zo stellen zij. Het voelen doet echter niet mee. In refokringen is de barriere al doorbroken wat betreft de acceptatie van de homoseksuele geaardheid (terwijl het niet anders is dan zonde onder de heerschappij des duivels). Velen zeggen dat je wel mag zeggen dat je homoseksueel bent als je het maar niet uitleeft in de praktijk. Deze ouders zijn dat station echter ook al gepasseerd en zijn alleen nog bang voor het aangaan van een homo-huwelijk (wat geen huwelijk is volgens de Bijbel maar een zondige praktijk). De moeite die deze ouders hebben is niet anders dan een wettische woeling en heeft totaal niets te maken met de vreze Gods.

Roest: U worstelt met een moeilijke kwestie en daarin bent u niet alleen. Het aantal jonge mensen die binnen de reformatorische kerken met hun andere geaardheid openlijk naar buiten treden, is stevig toegenomen. Zolang je hier niet persoonlijk bij betrokken raakt, kun je het van je afschuiven en een bepaalde visie hebben, die weinig rekening houdt met de weerbarstige praktijk. Wanneer je kind 'uit de kast komt', wordt dit plotseling anders.

MGvdH: Roest legt de handen op bij de ouders wat betreft de worstelingen en geeft blijk geen enkele bijbelse gave des onderscheids te bezitten, en benadert het alleen vanuit zijn kennelijk klinisch psychologische achtergrond. Het hele artikel is gebaseerd op eigen visie en wereldse beÔnvloeding en totaal niet op hetgeen de Bijbel ons voorhoudt. Ook Roest spreekt over een andere geaardheid. Dat doen alle wereldse mensen, want die verklaren de andere geaardheid tot een persoonskenmerk, en dat doet Roest ook. De Bijbel leert ons dat homoseksualiteit zonde is. Of je het nu zegt te zijn, wel of geen vriend hebt, wel of niet samenwoont, het is allemaal het zelfde. 'Uit de kast komen' is hetzelfde als de zonde vrijuit spreken, gelijk Sodom (Jesaja 3:9). De zonde begeren of zeggen is hetzelfde als de zonde doen (MattheŁs 5:28). Het eindigt alles in de dood (Jakobus 1:13-15). Roest veroordeelt het 'uit de kast komen' ook niet als onbijbels. Hij stelt verder dat je nog een bepaalde visie kan hebben als je er niet persoonlijk bij betrokken bent, maar het wordt anders als je kind 'uit de kast komt'. Het gaat er niet om of we een bepaalde visie hebben, maar dat onze wil onderworpen is aan Gods Woord. Vrucht van de waarachtige bekering is dat we gaan vragen naar de HEERE en Zijn sterkte. Leer mij naar Uw wil te handelen, ik zal dan in Uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg ze saam. Tot de vrees van Uwe Naam. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, zegt de Heere Jezus, is Mijns niet waardig (MattheŁs 10:37). Dan komt er verdeeldheid in gezinnen zoals de Heere zegt in MattheŁs 10:36. Hoe kunnen we dan staande blijven? Alleen door genade!

Roest: Hoe hiermee om te gaan? Allereerst: het is voor onze anders geaarde medemens een zegen dat de acceptatie van de homofiele geaardheid sterk is toegenomen. Er zijn weinig christenen meer die deze geaardheid veroordelen. De vraag onder christenen betreft niet meer het al dan niet zondige van de homofiele geaardheid, maar in hoeverre deze geaardheid een praktische uitwerking mag krijgen.

MGvdH: Roest ontpopt zich als een antichrist. Hij werpt de vraag op hoe hiermee om te gaan? Hij noemt dan de acceptatie van de homofiele geaardheid een zegen. Als het accepteren van de zonde een zegen wordt genoemd dan ben je toch wel een antichrist: dus anti de Christus der Schriften en anti de leer van Christus. De uitdrukking 'homofiele geaardheid' is een vinding van de duivel en die heeft zijn duizenden reeds verslagen op het reformatorische erf. U raadt het al wat er straks gaat gebeuren met pedofilie, en 'pedofiele geaardheid'? Inderdaad zijn er weinig christenen meer die deze 'geaardheid' veroordelen, simpelweg omdat er bijna geen ware Christenen meer zijn. Godsdienstigen, waaronder Roest, zijn er genoeg binnen het reformatorische gemenebest, maar Gods volk is amper meer te vinden, want dat zijn degenen die in de strijd gezet zijn door de Heere, om van Hem te getuigen en om tegen de ongerechtigheid te getuigen. De vraag die Roest naar voren brengt over hoever deze zonde een praktische uitwerking mag krijgen is ťťn en al gedrevenheid door de geest der dienstbaarheid en alleen maar om het geweten te sussen wat reeds met een brandijzer is toegeschroeid. Wat schrijft de apostel Paulus in 1 TimotheŁs 4:1-2? Dit: "Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen consciŽntie als met een brandijzer toegeschroeid."
Die hele kerstening van homoseksualiteit zoals zich dat binnen het refodom voltrekt is niet anders dan zich begeven tot verleidende geeste en leringen der duivelen door geveinsdheid der leugensprekers. En zo'n leugenspreker is ook deze Roest.

Roest: Sommigen vinden dat een relatie nog wel kan, mits deze platonisch (MGvdH: liefdesreleatie zonder sexualiteit) blijft. Anderen zijn van mening dat een duurzame relatie inclusief lichamelijke omgang uiteindelijk de beste optie is, en in het verlengde daarvan een burgerlijk huwelijk en een kerkelijke bevestiging. Wanneer twee christelijke anders-geaarden menen deze stap te mogen doen, dan is het te verwachten dat ze daar ook openlijk Gods zegen over willen vragen in een kerkdienst. Wanneer u meent dat zij hiermee een verkeerde weg bewandelen, mag u dat in alle liefde en ernst uitspreken. Uw eventuele aanwezigheid tijdens een kerkdienst betekent niet dat deze stap uw hartelijke instemming heeft, maar betekent uw acceptatie van de ander als persoon, uw liefde voor uw kind.

MGvdH: Roest geeft aan dat je wel mag aangeven dat ze een verkeerde weg bewandelen met het aangaan van een burgerlijk huwelijk en een kerkelijke bevestiging. De verkeerde weg bewandelen we echter al van nature en komt in alles openbaar, o.a. in het vrijuit spreken van de zonde door 'uit de kast' te komen. Een waar Christen kan onmogelijk aanwezig zijn bij een legalisering van een homo-relatie in het gemeentehuis en de kerk. Vanzelf wordt de zoon, die het homoseksuele pad bewandelt, als persoon geaccepteerd, maar niet in zijn zondig bedrijf. Liefde voor je kind mag je nooit gelijkstellen aan accepteren van de zonde. Dat doet Roest wel. Als je het voorbeeld van de apostel Paulus volgt uit 1 Korinthe 5 dan wordt je tegenwoordig als liefdeloos bestempelt. In 2 Korinthe 2 staat echter beschreven dat de zondaar die uit de gemeente was verbannen weer werd opgenomen na zijn bekering en berouw. Zo wonderlijk handelt de Heere in het zaligen van zondaren. Dat is de lijn die gepredikt moet worden als het gaat om homofilie. Niet om dezulken als een vijand te houden, lees nadrukkelijk 1 Korinthe 5 en 2 Thessalonicenzen 3 met de kanttekeningen. De handelswijze van de apostel Paulus uit 1 Korinthe 5 en het aanwezig zijn in een kerkdienst waarbij een homoseksueel stel de zegen ontvangt is dus onverenigbaar. Trouwens, als er alleen knechten Gods op de kansels in de kerk stonden, dan vond er Łberhaupt helemaal geen inzegening van homoseksuelen plaats. Ook dat punt noemt Roest in het geheel niet.

Roest: Hoe we verder ook over de keuzes van anders-geaarden denken: een veroordelende houding past ons niet. En wat begrijpen we ten diepste van de gevoelens van de ander? De psychiater Piet Los zei eens over homofilie: "Alleen die andere mens kan ons duidelijk maken wie hij is en meestal zal hij of zij dat nu juist niet doen, omdat wij ons oordeel allang klaar hebben."

MGvdH: Wat heb ik met Piet Los te maken? We hebben alleen met Gods Woord te maken. Roest komt weer met een opmerking dat een veroordelende houding ons niet past. Het klinkt allemaal zeer menswaardig en humaan, maar Bijbels is het niet. Gods Woord leert de Zijnen om wťl te oordelen, maar dan een rechtvaardig oordeel. Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel, Johannes 7:24. Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn, 1 Korinthe 5:12? Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, MattheŁs 7:1, wordt vaak misbruikt en verdraaid. Je moet dan er het zwijgen toe doen en mag zondige praktijken niet veroordelen. Ze zeggen dan gelijk: wie ben je zelf? En inderdaad, ziende op jezelf zou je er inderdaad het zwijgen toe moeten doen, maar als de Geest in de raderen is dan moet je helemaal wegvallen omdat de Heilige Geest het is die in u spreekt, Markus 13:11. Het is helemaal waar dat een mens geen hartenkenner is, doch tegelijk geldt dat uw spraak u openbaar maakt. Als de zonde wordt goedgepraat, of als een zondige aard wordt gekerstend door het een andere geaardheid te noemen, dan moet er wel degelijk Bijbels geoordeeld, en dus veroordeeld worden. Dat dit niet wordt gepruimd vandaag de dag is een andere zaak, want de bestraffende man in de poort wordt gehaat. Zij haten in de poort dengene die bestraft, en hebben een gruwel van dien die oprechtelijk spreekt, Amos 5:10.

Roest: Ten slotte: vanuit liefde voor uw zoon hebt u de deur voor hem opengehouden en ook zijn vriend welkom geheten. Uw zoon en zijn vriend voelen dat u onvoorwaardelijk om hen geeft. U hebt zo ook een stuk krediet bij hen gekweekt. Mocht u dan geen vrijmoedigheid hebben om bij een eventuele kerkdienst aanwezig te zijn, dan mag u daarvoor ook begrip verwachten. Veel wijsheid toegewenst!

MGvdH: We gaan niet in herhaling vervallen. Hij wenst de ouders veel wijsheid toe. Wijsheid hebben we inderdaad nodig, maar dan wel de wijsheid die van Boven is. Alle andere wijsheid is van beneden, en is duivels, zoals de apostel Jakobus in zijn zendbrief schrijft (Jakobus 3:15). Het roemen en liegen tegen de waarheid is als we de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder houden (Romeinen 1:18). Het gebeurt in het terdege-artikel van Roest onder een reformatorische dekmantel en dat maakt het nog ernstiger dan wat de wereld doet (Lukas 12:47-48). Er wordt geroemd in liefde en krediet kweken, terwijl de barmhartigheden van de goddelozen wreed zijn, Spreuken 12:10. Steeds meer wordt de homoseksuele zonde binnen het reformatorisch volksdeel gekerstend. Het begon met praten en bespreekbaar maken en nu zijn er al kerken waar homoseksuele relaties geen probleem zijn en waar homoseksuele ambtsdragers vrijspel hebben. De profeet Jesaja spreekt het wee uit over dezulken: "Wee dengenen die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid, Jesaja 5:20." Wee u reformatorischen, of met welke godsdienstige saus u ook overgoten bent, die homoseksualiteit een andere geaardheid noemt in plaats van zonde met alle gevolgen van dien zoals we beschreven hebben in dit artikel en andere artikelen op deze website.

Roest: Heeft u ook een vraag? Mail naar psycholoog@terdege.nl

MGvdH: U moet Roest maar geen mail sturen. Toen koning Ahazia door een tralie in zijn opperzaal was gevallen en krank werd zond hij boden heen om Bašl-Zebub, de god van Ekron, te vragen of hij van deze krankheid genezen zou. De geschiedenis staat beschreven in 2 Koningen 1. De engel des HEEREN sprak tot Elia, de Tisbiet, en die moest de volgende woorden spreken: "Is het omdat er geen God in IsraŽl is, dat gijlieden heengaat, om Bašl-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Verder sprak Elia de woorden Gods en kondigde aan dat Ahazia de dood zou sterven. Geliefden, u moet uw vragen niet bij deze godsdienstige Bašl-Zebub psycholoog neerleggen, maar voor de Heere. Roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren, Psalm 50:15. Is er dan geen God in Nederland om te vragen? Anders zal het oordeel dat Elia aan Ahazia meedeelde ook u treffen. De ziel die zondigt zal sterven. Bekeert u dan en gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord. Verhardt uw harten niet maar laat u leiden.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"