Huijgeriaanse vervalsing van de Schrift inzake de vrouw in de politiek

De heer Arnold Huijgen, in het dagelijks leven professor en doctor in de theologie binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken (en met nog een waslijst aan andere functies), heeft een blog geschreven op zijn website over de SGP en haar felicitatiebeleid richting Paula Schot (SGP Amsterdam) (klik hier). We willen hieronder in het kort reageren op zijn blog.

COMMENTAAR
Wat betreft de dubbelhartigheid van de SGP heeft hij een terecht punt. Dat komt er van als je politiek gaat bedrijven met de beginselen (Gods Woord). Men wil mee blijven doen ten koste van de eer van God. Tegelijk geldt dat Arnold Huijgen een grote Schriftvervalser is en ook nog eens diep respect heeft voor de antichrist in Rome waar we eerder over geschreven hebben
(klik hier)

Hij schrijft verder het volgende: "De gedachte dat vrouwelijke kandidaten ongewenst zijn omdat het regeerambt niet aan vrouwen zou toekomen, is gebaseerd op de gelijkstelling van kerk en staat. Een politieke partij is echter geen kerk en moet dat ook niet willen zijn. De befaamde 'zwijgteksten' uit het Nieuwe Testament gaan toch werkelijk over een onderscheiden roeping van mannen en vrouwen ten aanzien van kerkelijke ambten. Het is een categoriefout om dit direct op de maatschappij toe te passen."

Ik wil hem wijzen op Genesis 3:16 waar de HEERE zegt: "Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben." Dit is een algeheel geldende regel voor zowel de kerkelijke ambten als de overheid. Deze regel is altijd gemeengoed geweest tot de politieke revolutiegeest van begin vorige eeuw. Die revolutiegeest was geen vruchtgevolg van reformatie maar van deformatie, van afkeer van God en Zijn Woord! Lees ook de verwijsteksten bij Gen. 3:16 zoals 1 Kor. 14:34, 1 Tim. 2:11-12, Tit. 2:5, 1 Petr. 3:6 en de kanttekeningen die bij begeerte schrijven: "Dat is, gij zult gehouden zijn u naar de wil van uw man te voegen, en zoeken onder hem te schuilen, en door zijn beleid geregeerd te worden.", en bij hij zal over u heerschappij hebben: "Dat is, hij zal macht hebben over u te gebieden, hetwelk voor uw vlees nu lastig zal zijn, terwijl het voor de val niet dan lieflijk was." Gen. 3:16 is nooit herroepen, in het Oude Testeament niet en ook in het Nieuwe Testament niet.

Van gelijkstelling tussen kerk en staat is in het geheel geen sprake, echter mogen ze niet van elkaar gescheiden worden. Overheidspersonen hebben, net als een gewone burger, niet het recht om onbekeerd te zijn, maar de plicht om Gods eer te bevorderen onder land en volk. De Bijbel leert de theocratie (God regeert) en niet de democratie (het volk regeert). De vrouwenparticipatie in zowel de kerkelijke ambten als in de publieke regeerambten is geen gevolg van de vreze Gods, maar van de democratische revolutiegeest die ook in de kerken hoogtij viert. Het afwijken van Gods Woord vinden we bijvoorbeeld ook bij de vrijheid van godsdienst in onze grondwet die ook door de SGP tegenwoordig wordt uitgedragen, terwijl niemand het recht heeft om de afgoden te dienen! De partijen die zich christelijk noemen (SGP, CU, CDA) zijn dus helemaal niet christelijk omdat ze anderen het recht gunnen om de afgoden te dienen (dat is wat anders dan vrijheid van geweten omdat niemand gedwongen kan worden om de HEERE God te vrezen, wat de lijn van de SGP vroeger was).

Een christen zal dus al helemaal geen lid van deze partijen willen zijn, laat staan om ervoor in de actieve politiek te gaan. Dus ook voor de christelijke man is het onmogelijk om nog te participeren in welke politieke partij dan ook, omdat de eed op de grondwet wordt afgelegd waarbij onder aanroeping van Gods Naam Zijn hulp wordt ingeroepen om vrijheid van godsdienst (art. 6) en het gelijkheidsbeginsel (art. 1) voor te staan. Als vrijheid van godsdienst Bijbels is dan had Elia ook niet naar de Karmel hoeven gaan en had hij die Bašldienaars gewoon hun vrijheid kunnen gunnen. Vrijheid van godsdienst voorstaan is gelijk aan de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken (Hebr. 6:6). De HEERE zal het zien en zoeken!

Dat de vrouw het regeerambt niet toekomt in kerk en staat is niet zomaar een traditie zoals Arnold Huijgen schrijft (want tradities kun je maar beter in de kliko gooien), maar het is gegrond op het onfeilbaar Woord van God, en altijd gemeengoed geweest tot begin vorige eeuw! Zelfs bij niet christelijke politieke partijen was het tot die tijd niet gebruikelijk dat vrouwen in de politiek actief waren. De SGP is er nu voor gezwicht en kronkelt zich in duizend bochten om zich te handhaven. Het kwaad is echter al geschiedt en er is geen houden meer aan. Maar zoals gezegd, het is onmogelijk voor een christen om nog politiek te bedrijven omdat de eed op de goddeloze grondwet moet worden afgelegd. Als ds. Kersten en ds. Zandt hadden geweten dat de SGP op dit spoor (van Gods Woord af) terecht zou komen hadden ze de SGP nooit opgericht. Arnold Huijgen is echter van het soort theologen die de zonde kerstenen door de Bijbel in overeenstemming te brengen met de heersende zondige praktijk. Dit soort theologen hebben preekbevoegdheid en mogen gewoon hun gang gaan binnen de kerken zonder enige tuchtmaatregel.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"