Mannen- en vrouwenbijbel zijn duivelse vruchten van de Stichting Herziene Statenvertaling

In Nederland zijn we weer twee Bijbels rijker geworden. Vorig jaar september is de Vrouwenbijbel (klik hier) gepresenteerd en woensdag 19 april 2017 is de Mannenbijbel (klik hier) gepresenteerd. Als we de beide websites eens bezien waar een toelichting wordt gegeven op de beide Bijbels, dan vinden we het volgende:

Mannenbijbel
De Mannenbijbel is ontwikkeld door Stichting Herziening Statenvertaling in samenwerking met Royal Jongbloed. De Mannenbijbel wil Gods Woord dichter bij brengen voor mannen, zodat ze groeien in geloofsvertrouwen en weten hoe ze dit in hun dagelijks leven kunnen toepassen. De Mannenbijbel wil verdieping aanreiken aan hen mannen die hun weg in het geloof al hebben gevonden, maar ook tips aanreiken aan hen die minder ervaring hebben met bijbellezen. Het is een ‘life application bible’, een Bijbel met doorkijkjes, toepassingen en aandacht voor levensstijl.

De Mannenbijbel is een complete Bijbel. Het bevat de volledige tekst van de Herziene Statenvertaling: betrouwbaar en verstaanbaar. In de Mannenbijbel staat de verantwoordelijkheid van de man ten opzichte van God centraal en is er aandacht voor verantwoordelijkheden naar andere mensen en de samenleving. De Mannenbijbel wil laten zien wat de Bijbel zegt over leiderschap en hoe je als man dat kunt invullen in je dagelijks leven.

Alle teksten bij de bijbel zijn geschreven door mannen, vanuit de opdracht om herkenningsmomenten aan te reiken, die de tekst toegankelijker maken voor mannen in hun situatie. Door ook een overzicht te geven van alle mannen in de bijbel, kom je onder de indruk van Gods trouw door generaties heen. Verder zijn er suggesties voor bijbelstudie opgenomen die mannen kunnen helpen om een korte reeks kernbegrippen te doordenken. Veel mannen willen graag weten ‘hoe dingen werken’. Ze beginnen een gesprek ook vaak met het noemen van allerlei wetenswaardigheden en feiten. De Mannenbijbel komt aan dit verlangen tegemoet en er zijn dan ook op talloze plaatsen ‘weetjes’ opgenomen die aanzetten tot verdere overdenking. Behalve tekst zijn ook foto’s, infographics, verduidelijkende schema’s en landkaarten toegevoegd, om duidelijk te maken hoe zaken gestructureerd zijn.

De Mannenbijbel bevat tekst in de Herziene Statenvertaling (HSV). De HSV is een vertaling die dichtbij de brontekst staat. Zowel binnen de reformatorische gezindte als in evangelische kringen is de HSV dan ook een populaire vertaling. De Bijbel is geen set losse fragmenten: de Bijbel heeft auteurs geïnspireerd die met één mond spreken. In alle toelichtende stukjes wordt uitgegaan van de eenheid van de Bijbel en wordt verbinding gelegd tussen lijnen die van het Oude naar het Nieuwe Testament lopen.

Aan de Mannenbijbel hebben meer dan 50 mannen meegeschreven. De meeste van hen zijn gewend te schrijven en hebben affiniteit met de Herziene Statenvertaling. De hoofdredacteur, ds. Wim Markus (PKN), heeft de teksten vanuit één referentiekader gecorrigeerd. De kernredactie bestaat uit C.J.B. (Kees) Ritmeester, P.J. (Piet Vergunst, GB PKN), P.W.J. (Willem Jan) van der Toorn (predikant CGK Bunschoten), M. (Mark) de Boer (directeur uitgeverij Ark Mission), R.W. (Ruben) Flach (directeur Opwekking).

In het ons welbekende RD stond 20 april 2017 een artikel van de redactie kerk, gewijd aan de presentatie van de Mannenbijbel: In Arnhem is woensdagavond de Mannenbijbel gepresenteerd, een uitgave van Royal Jongbloed in Heerenveen. Het betreft een complete Bijbel in de Herziene Statenvertaling aangevuld met extra studiemateriaal voor "mannen die zich verantwoordelijk weten ten opzichte van God en hun naaste." Tijdens de presentatie voerden ds. Wim Markus (hoofdredacteur van de Mannenbijbel), Piet Vergunst (algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland) en Ruben Flach (lid van de kernredactie van de Mannenbijbel) het woord. De eerste exemplaren waren bestemd voor diverse vertegenwoordigers van mannenbonden: ds. J. H. Lammers (Hervormde Mannenbond), ds. J. C. den Toom (Hersteld Hervormde Mannenbond), A. Kok (Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland), E. Poppe (De Vierde Musketier) en ds. P. van der Kraan (Contactorgaan Gereformeerde Gezindte). De presentatie had plaats in Garage Royal, een buitenlocatie gelegen op het voormalige defensieterrein Kamp Koningsweg Noord te Arnhem.

Vrouwenbijbel
De Vrouwenbijbel is ontwikkeld door Stichting Herziene Statenvertaling in samenwerking met Royal Jongbloed. De Vrouwenbijbel brengt bekende en minder bekende Bijbelse vrouwen voor het voetlicht en nodigt vrouwen van vandaag uit bewust te leven in afhankelijkheid van God. De vele extra’s gaan vooral in op de relatie die God met ons heeft en onze onderlinge relaties. Er is ruimte voor emoties, eerbied, blijdschap en waardering.

De Vrouwenbijbel in het kort: Verbinding tussen Bijbel en dagelijks leven, aandacht voor Bijbelse vrouwen, eye-openers over je relatie met God, eye-openers over je relatie met anderen en extra’s (thema’s, inleidingen, meditaties, biografieën en encyclopedie). Voor vrouwen die op zoek zijn naar de betekenis van de Bijbel in hun dagelijks leven en daar handen en voeten aan willen geven.

Op 15 september 2016 vond de feestelijke presentatie van de Vrouwenbijbel plaats in de St. Jan te Gouda. Met een afwisselend programma: lezingen, video, interviews en muziek. Dr. Hanneke Schaap-Jonker (hoofdredacteur Vrouwenbijbel) vertelde over de achtergronden van het project vanuit de uitdagende titel: ‘Van borstvoeding tot baarmoeder; hoe God Zich openbaart in vrouwelijke beelden’. Dr. Hennie Marsman (kernredactie Vrouwenbijbel) sprak over de leefwereld van vrouwen in de Bijbelse tijd. Ook daarover is een artikel opgenomen in de Vrouwenbijbel. En drs. Anne Westerduin-de Jong (directeur uitgeverij Royal Jongbloed) interviewde leden van de kernredactie. Jolanda Kromhout vertelde een bijbelverhaal vanuit verrassend perspectief. Een speciaal moment is de aanbieding van het eerste exemplaar aan o.a. Minella van Bergeijk, hoofdredacteur van Eva. Ook waren er een aantal muzikale intermezzo’s door Vocalgroep Favor. Na afloop van het programma kon je nog even napraten onder het genot van Bijbelse hapjes van de bekende kookdominee Han Wilmink.

Naast dr. Hanneke Schaap-Jonker (hoofdredacteur, PKN) werd de kernredactie gevormd door Rieke den Hertog-van ’t Spijker MA (CGK), dr. Almatine Leene (GKV), dr. Hennie Marsman (PKN), Magda Reinders-Kater (CGK), drs. Eline van Vreeswijk (PKN), Paulien Zeeman-Lens MA (Vineyard gemeente), drs. Jeanet Hamstra en Christien Bos MA.

COMMENTAAR
Zoals ik al aangaf is bovenstaande informatie via de genoemde websites te achterhalen en tevens is daar een inkijkexemplaar te bekijken. Als we bovengenoemde informatie moeten geloven dan zijn het twee betrouwbare en verstaanbare boekwerken geworden met als uitgangspunt de Herziene Statenvertaling. Op de website van de Vrouwenbijbel wordt zelfs nog een frivole video getoond met bijbehorend muziekje waarbij de hoofdredacteur een toelichting geeft en 'gelovige' vrouwen vriendelijk met elkaar lachen.

Foto's, infographics, verduidelijkende schema's en landkaarten zijn verder toegevoegd om het geloof te verdiepen. De Mannenbijbel is voor mannen die hun weg in het geloof al gevonden hebben en die zich verantwoordelijk weten ten opzichte van God en hun naaste en de Vrouwenbijbel is met name voor vrouwen die op zoek zijn naar de betekenis van de Bijbel in hun dagelijks leven en die daar handen en voeten aan willen geven. Het arminianisme druipt ervan af bij al dit soort uitspraken op de genoemde websites en in het RD-artikel.

Laten we verder eens enkele redacteuren bezien. Bij de Mannenbijbel hebben we hoofdredacteur ds. Wim Markus, een emeritus predikant uit de PKN. Onder preken van deze man houdt Gods volk het in elk geval niet uit. Typisch een verbondsmatige prediking waarbij iedereen bekeerd is. Hij heeft ook een catechisatieboekje geschreven 'Catechese Nu'. Hij stelt voor de geloofsbelijdenis in de kerk in twee stappen te doen. Een jongere vraagt rond zijn zestiende toegang tot het Heilig Avondmaal en twee jaar later om belijdend lid in alle rechten en plichten te worden. En dan Kees Ritmeester. Hij is opleidingsmanager aan de PABO en hoofdredacteur van Driestar Educatief. Driestar Educatief is producent van de christelijke lesmethode 'Wonderlijk gemaakt', gericht op seksuele vorming in het orthodox-christelijke basisonderwijs. In 2013 is er een herziene verzie gekomen waarbij wijzigingen zijn doorgevoerd, o.a. vanwege kritiek van de homobeweging COC op de passages over homoseksualiteit. U kunt het RD-artikel lezen (klik hier). Tot slot nog Ruben Flach. Hij is directeur van de stichting 'Opwekking'. Al eerder heb ik over deze stichting geschreven (klik hier), die een soort hiphop-geloof voorstaat met theater en populaire muziek. Het is één groot pop- en theaterprogramma. U kunt dat lezen en zien op de website van deze stichting (klik hier).

Dan de redacteuren van de Vrouwenbijbel. Dr. Hanneke Schaap-Jonker is hoofdredacteur en lid van de PKN. Mevrouw dr. Hennie Marsman is zelfs dominee in de PKN (gemeente Losser). Dr. Almatine Leene (GKV) is ook voor de vrouw in het ambt (klik hier). Drs. Eline van Vreeswijk is theologe en catecheet. Tot slot Paulien Zeeman-Lens. Zes jaar lang woonde ze in Hong Kong en reisde met FEET teams door het Verre Oosten om over God te vertellen: vele FEET Teams, zegt ze, vertolken tot op de dag van vandaag deze hoop voor de toekomst, d.m.v. dans, drama, muziek en persoonlijke verhalen, waardoor duizenden mensen bereikt worden! Ze is ook TV presenator (geweest) van het EO-programma 'Vrouw-zijn'. Verder maakt ze deel uit van het leidinggevende team van een Vineyard gemeente met veel jonge mensen. John Wimber is stichter van Vineyard Christian Fellowship en hoofd van Vineyard Ministries International! De VCF is een charismatische beweging. Paulien organiseerde eens een conferentie 'Waarom geen vrouwen', waarbij ze o.a. de vrouwelijke dominee Arenda Haasnoot (PKN) liet opdraven. Op haar eigen website www.paulienzeemanlens.com kunt u dit terugvinden.

Als we al deze gegevens eens op ons laten inwerken dan kunnen we maar één conclusie trekken: wegblijven bij deze Mannenbijbel en Vrouwenbijbel. Dat de Herziene Statenvertaling al een werk des duivels is hebben we in eerdere artikelen geschreven, en het blijkt ook in de vruchten want de stichting Herziene Statenvertaling ontwikkelt dit soort producten. Ze promoten ook de vrouw in het ambt. Ze creëren één grote theologische hutspot met al die mannelijke en vrouwelijke redacteuren. Het is de dood in de pot. Notabene de Hersteld Hervormde dominee J.C. den Toom neemt gewoon zo'n Mannenbijbel in ontvangst voor zijn Hersteld Hervormde Mannenbond. Ook deze man is compleet betoverd en neemt het product dankbaar in ontvangst. Al die mannenbonden uit de PKN, CGK, GG en HHK gaan ook gezamenlijk de reformatie herdenken en wellicht komt er nog meer samenwerking. U begrijpt wel dat deze Mannen- en Vrouwenbijbel niets met reformatie te maken heeft. Wat een onzin ook om aparte Bijbels voor mannen en vrouwen te maken. Waar heeft de HEERE dat in Zijn Woord geboden? Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is (2 Tim. 3:16). Voor al die producten van de stichting HSV heb ik maar één advies: Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde derzelve en bevonden vijftigduizend zilveren penningen (Hand. 19:19).Gods volk koopt dit soort commerciële producten niet en neemt ze ook niet in ontvangst.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"