De apostel Paulus zou het RD niet prijzen maar in de ban doen

Het hoofdredactioneel van het RD had op 3 maart 2021 de titel 'Paulus zou kritische opinieleiders niet prijzen' (klik hier). Enkele citaten uit dit hoofdredactionele commentaar van het Rookgordijn Dagblad: "Wie zijn oor alleen te luisteren legt bij sociale media of verwarring zaaiende politici kan de indruk krijgen dat ons land op omvallen staat, maar daar is geen sprake van.", en "Socioloog Wim Dekker, lector aan de Christelijke Hogeschool Ede, toonde zich dinsdag bezorgd over reformatorische christenen. Hij bespeurt daar meer dan gemiddeld weerstand tegen en wantrouwen rond de maatregelen, onder meer omdat sommige opinieleiders openlijk afstand nemen van het overheidsbeleid. In dezen prijs ik u niet, zou Paulus ook hiervan zeggen. Zeker, christenen behoren strijdbaar en onverschrokken te zijn als het gaat om de dienst van God en Zijn geboden – laten zij op dat punt geen blad voor de mond nemen. Het gros van de maatregelen staat daar echter los van. Ook dan mogen er vragen gesteld worden of mag er kritiek klinken, maar altijd binnen de kaders van gehoorzaamheid en trouw die een christen verschuldigd is aan de overheid als dienares van God."

COMMENTAAR
Allereerst is niet duidelijk wie bedoeld worden met 'kritische opinieleiders' in de titel en 'verwarring zaaiende politici' in het hoofdredactioneel commentaar. Als het over het zaaien van verwarring en angst gaat dan is het wel de overheid op advies van het OMT en het RIVM, en de spreekbuizen van de overheid: de Main Stream Media zoals het RD. Maar dat zal de hoofdredactie niet bedoelen. Ze doelen waarschijnlijk op politici als Baudet en Van Haga van Forum voor Democratie. Met kritische opinieleiders bedoelen ze misschien Maurice de Hond, Café Weltschmerz, Blue Tiger Studio (waar overigens ook de in reformatorische kring gewaardeerde Ruth Seldenrijk actief is via de ANBB. Openlijk afstand nemen van het overheidsbeleid is juist Bijbels geboden. Daarvoor verwijs ik naar eerdere artikelen op deze website. De overheid liegt continue. Neem de mondkapjes. Eerst hielp het allemaal niet en was het schijnveiligheid. Toen moesten ze ineens gedragen worden om de mensen maar de angst voor het virus te blijven inboezemen. Het ging ook om een gedragsbeïnvloeding zo zei minister Van Ark. Mondkapjes dienen geen medische reden zei ze erbij. Het is nog slecht voor je gezondheid ook blijkt uit steeds meer onderzoeken. Onderzoek van de TU Delft heeft ook aangetoond dat mondkapjes schijnveiligheid bieden. En dan moet je mondkapjes gaan dragen? De overheid liegt over de valse PCR-testen. De overheid liegt over vrijheidbenemende maatregelen met coronapaspoorten. Vaccineren is een vrije keuze zeggen ze, maar ondertussen krijg je beperkingen opgelegd als je geen vaccin neemt. De Tweede Kamer heeft massaal een motie aangenomen tegen directe en indirecte dwang, maar de overheid legt het gewoon naast zich neer. En vervolgens leggen bijna alle Tweede Kamerleden zich er ook bij neer. Rutte beloofde een brief over Build Back Better, maar die brief is er nog steeds niet.

75 jaar geleden, tijdens de processen van Neurenberg, vroegen rechters aan Hermann Göring (Hitler´s rechterhand) hoe zij ervoor zorgden dat Duitsland al die waanzin accepteerde. Hij zei: "Dat is simpel. Je vertelt ze gewoon dat ze aangevallen worden en… ze zullen hun leider volgen! Dat werkt bij elke natie!" De sleutel om mensen te laten gehoorzamen, is ANGST. Angst verandert mensen in blinde volgelingen. Er is niets veranderd, lezers.

De overheid pusht ook vaccinaties waarbij ook steeds meer geluiden klinken om gevaccineerden meer mogelijkheden te geven in de maatschappij. Dit druist in tegen de Bijbel en ook tegen de grondwettelijke lichamelijke integriteit. De overheid liegt over hoe gevaarlijk het virus is en blaast dit continue op. Allemaal leugens worden hierover verspreid, terwijl de mortaliteit vergelijkbaar is met een stevige griep. De griep is overigens geheel verdwenen en vervangen door corona. Nu verschijnt er ineens in de media berichtgeving dat het aantal sterfgevallen onder de zogeheten CBS-norm ligt. Dat komt door de corona vaccins roept men nu in koor. Minister De Jonge al blij. Als er iets positiefs is te melden wordt het direct in verband gebracht met het overheidsbeleid en de vaccinaties. Kan ook niet anders, want de politici zullen nooit vrijwillig toegeven dat ze fout zitten. En consequenties trekken doen ze al helemaal niet. Dat hebben we gezien bij de toeslagenaffaire. De regering is demissionair, maar ze doen net of het niets gebeurd is.

De hoofdredactie durft te beweren dat het gros van de maatregelen los staan van de dienst van God en Zijn geboden. Dat is een dodelijke vergissing. Vaccins die met menselijke cellen zijn geproduceerd en getest komen uit de koker van de duivel. Het kapotmaken van het midden- en kleinbedrijf druist ook in tegen de Bijbel. Het promoten van PCR-testen die niet bedoeld zijn als coronatest (volgens de ontwikkelaar ervan) met valse positieve testen en het in quarantaine plaatsen van gezonde mensen, druist ook in tegen de Bijbel. Het hele testbeleid waarbij je straks elke week een test kan gaan doen om aan de maatschappij mee te doen druist ook in tegen de Bijbel. Zelfs kinderen worden hieraan onderworpen. Verschrikkelijk gewoon. Als er één kind (vals) positief wordt getest moet de hele klas in quarantaine. Wat te denken van de psychische schade die de overheidsmaatregelen uitwerken, met name ook bij jongeren. Ook hebben de lockdowns volgens diverse onderzoeken geen effect, en dat is wel gestaafd met bijvoorbeeld de aanpak in Zweden. De overheid voert een puur anti-christelijk beleid en legt dat op. Zogenaamde gezondheidsmaatregelen worden ook nog eens gekoppeld aan het strafrecht. Als je geen 1,5 meter afstand houdt, of geen mondkapje opdoet, dan krijg je een boete. Ook gevangenisstraf behoort tot de mogelijkheden. Dit heeft niets met gezondheidspolitiek te maken, maar is puur dictatoriaal, één op één gekopieerd uit de voormalige DDR. De overheid verzwijgt ook de great reset en build back better agenda die wordt uitgevoerd, en premier Rutte weigert een debat hierover in de Tweede Kamer, en de brief die hierover is gevraagd door kamerlid Henk Krol is er nog steeds niet, en zal er ook waarschijnlijk niet komen. En als de brief er al komt zal het een rookgordijn van leugens zijn om de kamerleden met een kluitje in het riet te sturen. Het RD houdt die politiek continue de handen boven het hoofd. Lees ook nog eens het eerdere artikel over de anderhalvemeterkerk ter opscherping.

Er rest hier maar één ding: verwerpen en niet uitvoeren. De Berlijnse muur was nooit gevallen als de bevolking niet in opstand was gekomen tegen de tirannie van de overheid, het doodschieten van onschuldige vluchtende burgers etc... Als Nederland o.l.v. Willem van Oranje niet in opstand was gekomen tegen de Spaanse overheersing (de tachtigjarige oorlog) dan was Nederland nooit onafhankelijk geworden en nog steeds onder het roomse juk. Als Luther had gebogen voor de paus dan had er nooit een reformatie plaatsgevonden. Als Nehemia niet twistte met de overheden dan hadden de overheden de ondraaglijke lasten voor de arme bevolking gehandhaafd (Nehemia 5). En ik (Nehemia) zeide tot hen: Wij hebben onze broederen, de Joden, die aan de heidenen verkocht waren, naar ons vermogen wedergekocht; en zoudt gijlieden ook uw broederen verkopen of zouden zij aan ons verkocht worden? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord, Nehemia 5:8. Nehemia verwijt de overheden dat ze hetzelfde deden als hetgeen de vijanden gedaan hadden, dat wij aan elkaar doen hetgeen wij in hen misprezen en gehaat hebben, zo vermelden de kanttekeningen. Gaat de overheid nu uitvoeren wat ze altijd dictatoriale regimes heeft verweten: angst zaaien, onderdrukken, dwangmaatregelen invoeren. Zogenaamd allemaal voor het goede doel (in dit geval gezondheid). We worden gewoon een DDR-maatschappij ingerommeld. Waar zijn de Nehemia's?

Als het Woord van God het hoogste gezag heeft onder ons, dan moet alles wijken wat daar tegenin gaat, ook al zijn het overheidsmaatregelen of kerkelijke maatregelen. Als een overheid belasting heft, dan dient er betaald te worden door de onderdanen (Romeinen 13). De overheid dient zeker gehoorzaamd te worden, maar die gehoorzaamheid wordt begrensd door het Woord van God. De hoofdredactie van het RD stelt dat er wel vragen of kritiek mag klinken, maar altijd binnen de kaders van gehoorzaamheid en trouw van een christen aan de overheid als dienares van God. Hiermee stelt het RD de gehoorzaamheid aan de overheid als absoluut en boven Gods Woord en dat is duivels. Het RD laat valse leringen rondbazuinen, schept ruimte voor homo-christen zijn, promoot zogenaamd christelijke politiek, promoot vrijheid van godsdienst, promoot duivelse vaccins enz... De apostel Paulus zou het hele RD niet prijzen maar in de ban doen.

Wat predikt de apostel Paulus tegen Gods volk: "Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, Efeze 6:11-12." Dit geldt ook vandaag de dag! Dat wordt verzwegen door het RD en door de kerkelijk Nederland.

Tijdens de prediking van de apostel Paulus in Efeze (Handelingen 19) lezen we: "Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde derzelve en bevonden vijftigduizend zilveren penningen. Alzo wies het Woord des Heeren met macht en nam de overhand, Handelingen 19:19-20." Als de Geest Gods werkzaam is in de waarachtige bekering dan worden de ijdele RD-kunsten afgelegd en worden de religieuze Erdee Media bladen die gemaakt zijn bijeen gebracht en op de brandstapel gegooid. Het Woord des Heeren wordt echter door het RD in ongerechtigheid tenonder gehouden, en neemt niet toe in onze dagen. Het RD meent echter Gode een dienst te doen met haar proclamatie van het absolute overheidsgezag. Het zal de oordelen Gods over ons land, die begint bij het huis Gods en kerkelijk Nederland, nog meer verzwaren. Daarom geldt ook nu: "O land, land, land, hoor des HEEREN woord! (Jeremia 22:29)".

M.G. van der Hoeven

8 maart 2021