Corona-quarantaine in Bijbels licht bezien

De Nederlandse regering heeft een voorstel gedaan om mensen 14 dagen op te sluiten in quarantaine als ze uit bepaalde gebieden komen waar besmettingen met COVID-19 oplopen. Ook Engeland heeft zo'n maatregel al afgevaardigd voor iedereen die uit Nederland komt vanaf zaterdag 15 augustus. Op de website www.rijksoverheid.nl staat bij de nieuwsberichten van 12 augustus jl. het volgende:

Het aantal besmettingen en aantal positief geteste contacten neemt sterk toe. Bovendien zijn er signalen van de GGD dat mensen niet mee willen werken aan het bron- en contactonderzoek en zich niet aan de thuisquarantaine houden. Daarom heeft de minister van VWS op 11 augustus nieuwe maatregelen aangekondigd in een brief aan de Kamer. Het niet naleven van die regel wordt daarbij een strafbaar feit.

Verplichte quarantaine is een stevige maatregel maar gerechtvaardigd: quarantaine stopt de verspreiding van het virus en naleving van de regels is dus cruciaal. Verwacht wordt dat door de thuisquarantaine echt als verplichting in te zetten voor mensen die vermoedelijk in nauw contact zijn geweest met een potentieel besmet persoon, de naleving van de thuisquarantaine zal worden vergroot.

Half augustus was er het coronadebat in de Tweede Kamer, waarvoor iedereen van vakantie werd teruggeroepen. Er waren kritische geluiden te horen tegen de quarantaine verplichting. Dat dit de minister niet welgevallig was is wel te zien aan de volgende foto die genomen werd:

Coronadebat augustus 2020

COMMENTAAR
In de Bijbel komen we in Leviticus 13 en 14 de voorschriften tegen hoe moest worden omgegaan bij melaatsheid. De kanttekeningen schrijven bij Leviticus 13:2 Want deze melaatsheid was een soort van kwade schurftheid, zeer besmettelijk, en bij de mensen ongeneeslijk geacht, onderscheiden van de ziekte die wij in deze landen lazarij of melaatsheid noemen, als veel zwaarder dan deze zijnde. De kanttekeningen bij Mattheüs 8:2 schrijven: Melaatsheid was in die hete landen een zeer wrede en vuile ziekte of schurftheid, ontstaande uit verdorven bloed in de mensen, en was een plaag, besmettende niet alleen de mensen, maar ook de klederen en huizen (Leviticus 13). In Mattheüs 8:2 (maar ook Markus 1:40 en Lukas 5:12) gaat het over de reiniging van een melaatse. De kanttekeningen schrijven hierbij: Hoewel de melaatsen in de steden niet mochten wonen, zo schijnt nochtans dat zij in dezelve wel komen mochten, mits roepende: Onrein, onrein.

In Leviticus 13:2-8 wordt een eerste vorm van melaatsheid beschreven (in dat hoofdstuk zijn er meerdere vormen, maar de voorschriften zijn enerlei): Een mens, als in het vel zijns vleses een gezwel of gezweer of witte blaar zal zijn, dewelke in het vel zijns vleses tot een plaag der melaatsheid zou worden, hij zal dan tot den priester Aäron of tot een uit zijn zonen, de priesters, gebracht worden. En de priester zal de plaag in het vel des vleses bezien; zo het haar in die plaag in wit veranderd is en het aanzien der plaag dieper is dan het vel zijns vleses, het is de plaag der melaatsheid; als de priester hem bezien zal hebben, dan zal hij hem onrein verklaren. Maar zo de blaar in het vel zijns vleses wit is, en haar aanzien niet dieper is dan het vel en het haar niet in wit veranderd is, zo zal de priester hem die de plaag heeft, zeven dagen opsluiten. Daarna zal de priester op den zevenden dag hem bezien; indien, zie, de plaag, naar dat hij zien kan, is staande gebleven en de plaag in het vel niet uitgespreid is, zo zal de priester hem zeven andere dagen opsluiten. En de priester zal hem andermaal op den zevenden dag bezien; indien, zie, de plaag ingetrokken en de plaag in het vel niet uitgespreid is, zo zal de priester hem rein verklaren; het was een verzwering; en hij zal zijn klederen wassen, zo is hij rein. Maar zo de verzwering in het vel ganselijk uitgespreid is, nadat hij aan den priester tot zijn reiniging zal vertoond zijn, zo zal hij andermaal aan den priester vertoond worden. Indien de priester merken zal dat, zie, de verzwering in het vel uitgespreid is, zo zal de priester hem onrein verklaren; het is melaatsheid.

Aan het einde van het hoofdstuk (Leviticus 13:45-46) staat beschreven wat er moest gebeuren met de melaatsen nadat ze onrein verklaard waren:

Voorts zullen de klederen des melaatsen in denwelken die plaag is, gescheurd zijn, en zijn hoofd zal ontbloot zijn en hij zal de bovenste lip bewimpelen; daartoe zal hij roepen: Onrein, onrein. Al de dagen in dewelke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn; onrein is hij, hij zal alleen wonen; buiten het leger zal zijn woning wezen.

We lezen van Azária, de koning van Juda in 2 Koningen 15:5: En de HEERE plaagde den koning, dat hij melaats werd tot den dag zijns doods, en hij woonde in een afgezonderd huis; doch Jotham, des konings zoon, was over het huis, richtende het volk des lands.

Als we deze besmettelijke kwaal bezien dan zien we dat de priester een persoon die verdacht werd van melaatsheid moest bezien. De persoon kon dan direct onrein worden verklaard of de persoon 7 dagen opsluiten (in quarantaine plaatsen zouden we zeggen). Daarna kon afhankelijk van de situatie de persoon nog voor de tweede keer 7 dagen worden opgesloten als de plaags staande gebleven was na de eerste 7 dagen. Daarna was men definitief rein of werd melaatsheid definitief vastgesteld. Vervolgens moesten de klederen van de melaatse gescheurd zijn, zijn hoofd ontbloot zijn en de melaatse moest de bovenste lip bewimpelen en roepen: Onrein, onrein. Zolang deze plaag aanwezig was moest de melaatse alleen wonen. Buiten het leger moest zijn inwoning zijn. In Mattheüs 8 lezen we dat de melaatsen wel in de steden mochten komen als ze maar riepen dat ze onrein waren, zodat andere mensen dit wisten en op gepaste afstand konden blijven.

Als we nu bezien hoe de overheid met het coronavirus omgaat dan is dat geheel in strijd met Leviticus 13. Allereerst is melaatsheid niet te vergelijken met het COVID-19 virus wat griepachtige verschijnselen heeft, net als het Influenzavirus, het Rhinovirus en vele andere virussen. Over het algemeen geven deze virussen milde klachten of men merkt niet eens dat men het virus onder de leden heeft. Bij melaatsheid waren de gevolgen altijd zeer duidelijk te zien. Melaatsheid begroef een mens als het ware levend, zo las ik bij de verklaring van Matthew Henry. Het was een beeld van de zedelijke besmetting van de mensen door de zonde, die de melaatsheid is van de ziel en het geweten verontreinigt en waarvan alleen Christus ons kan reinigen, want hierin gaat de kracht van Zijn genade oneindig veel verder dan die van het wettische priesterschap, daar de priester slechts de melaatse kon overtuigen (want door de wet is de kennis der zonde), maar Christus kan de melaatse genezen en de zonde wegnemen.

Iemand met het COVID-19 virus kan gewoon geheel gezond zijn en geen klachten ontwikkelen. Men noemt dat asymptomatisch. Je kunt positief getest worden met de PCR-test (wat al niets zegt hebben we in een vorig artikel besproken) en toch geen klachten hebben. Iemand met COVID-19 en klachten noemt men dan symptomatisch. De overheid wil nu iedereen 14 dagen opsluiten die uit een bepaald risicogebied komt. Stel je bent in Parijs geweest (wat nu met code rood wordt weergegeven) en je komt terug in Nederland, dan moet je 14 dagen in quarantaine. Je mag niet naar buiten, moet binnenshuis ook afgezonderd leven, en je mag eventueel alleen voor boodschappen naar de winkel als je niemand anders hebt die boodschappen kan doen. Personen die dus geen klachten hebben moeten in quarantaine. Dat staat haaks op het Bijbelse voorbeeld wat we hebben aangehaald.

Ook al zou iemand klachten hebben en positief getest worden op COVID-19, dan nog is het in quarantaine plaatsen van zulke personen buitenproportioneel. We doen dat met Influenza en het Rhinovirus ook niet. In een eerder artikel zagen we dat mensen met luchtwegklachten, waarbij de huisarts een test heeft laten afnemen, geconstateerd is dat men het Rhinovirus had en niet het COVID-19 virus. In geen van die gevallen worden de mensen met klachten in quarantaine geplaatst. Waarom dan wel met COVID-19? Alleen bij zeer besmettelijke en dodelijke ziekten, denk aan het Ebolavirus zijn quarantaine maatregelen te rechtvaardigen, zoals we ook zagen bij melaatsheid.

We zien ook dat de economie niet werd platgegooid bij melaatsheid. De personen die melaatsheid hadden moesten worden afgezonderd, maar niet de gezonde mensen. Het maatschappelijke leven ging dus gewoon door. Dit betekent dat de door de overheid toegepaste lockdowns, waarbij het maatschappelijke leven voor een groot deel stilgelegd wordt, kerkdiensten niet gehouden mogen worden (of met minimale bezetting), in strijd is met de wetten die golden in de Bijbel bij melaatsheid. We hebben in een eerder artikel over de anderhalvemeterkerk al gewezen op het feit dat de lockdown maatregelen on-Bijbels zijn (klik hier).

Samenvattend kunnen we zeggen dat de door de overheid (Hugo de Jonge) voorgestelde quarantaineplicht van 14 dagen, op straffe van gevangenisstraf en geldboete, geheel indruist tegen Gods Woord en dat het onbegrijpelijk is dat zich christelijk noemende partijen daarmee instemmen. De gevolgen van het COVID-19 virus worden schromelijk op de spits gedreven, terwijl die vergelijkbaar zijn met een flinke griepgolf, zoals in de winter van 2017/2018. De verdenking dat er meer zit achter dit hele coronavirus werkt de overheid zelf in de hand met alle geheimzinnigheid en de extreme, niet werkende, maatregelen die men uitvoert of wil uitvoeren. Denk ook aan de spoedwet die in ontwikkeling is. Het RD publiceert diverse artikelen waarbij het allemaal onder de noemer complottheorie wordt geschaard, en stelt zelf geen enkele kritische noot bij alle maatregelen, net als de andere Main Stream Media bedrijven (gedrukte pers, sociale media als LinkedIn, YouTube). Er heerst één complot om de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Dat doen we van nature al met God en Zijn Woord (Romeinen 1:18) maar ook in dit geval is men met niet anders bezig dan facts & figures weg te moffelen en censuur toe te passen.

Een recent artikel in het RD 'Twee op de tien SGP’ers gelooft complottheorie rond coronavirus' (klik hier) is hier ook zo'n voorbeeld van. Het zijn inhoudelijk artikelen van een zeer laag kennisgehalte waar je niets mee kunt. Je moet er wel € 400 per jaar voor betalen natuurlijk als je een abonnement hebt op dit MSM-blad, waarmee je dus nog meehelpt aan de verspreiding van artikelen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ze zullen het Bijbelboek Openbaring dus ook wel als een complot moeten beschouwen, waar duidelijk gesproken wordt over een merkteken aan het voorhoofd of rechterhand (Openbaring 13:16). Ook dat niemand kan kopen of verkopen zonder dit merkteken. We zien steeds meer de contouren ontstaan met het ID2020 programma, waarvan Bill Gates fervent supporter is. Op deze website is daar ook een artikel aan gewijd. Ook de versnelde afbouw van het gebruik van contant geld tijdens deze coronacrisis is hier een voorbeeld van. Het coronavirus wordt misbruikt om dit versneld door te voeren. We zijn het bij maatregelen van banken, maar ook winkels. Ze nemen geen contant geld aan omdat dit besmettelijk kan zijn vanwege COVID-19. Als je zelf boodschappen beetpakt, op de lopende band zet bij de cassière, waarbij de cassière vervolgens de producten weer beetpakt bij het afrekenen, dan is het allemaal geen probleem. Men zoekt dus gewoon redenen om van het contant geld af te komen. Zelfs een supermarktketen als AH kwam met dit soort maatregelen. Ze willen hand-op-hand contact vermijden. Dan hebben de cassières ook nog eens handschoenen aan. Men is gewoon gestoord bezig. Je leest nooit een kritische noot in het RD over de overheidsaanpak, Bill Gates, ID2020, Agenda 2030/Agenda 21, de VN, de WHO. Allemaal complottheorie natuurlijk als je dat doet.

M.G. van der Hoeven

17 augustus 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"