Vaccinatiebewijs een eerste opstap naar het sociale kredietsysteem

In het Hudson Taylor Magazine van December 2020 staat een artikel over het sociale kredietsysteem wat China aan het uitrollen is. Hierbij worden tientallen miljoenen camera's ingezet om de mensen te volgen. Bij elke overtreding worden er punten afgetrokken. Ook kun worden beloond voor bepaalde handelingen. Deze technologie is afgeleid van systemen die door Facebook en Google zijn ontwikkeld. Christenen in China zijn het belangrijkste doelwit geworden van dit sociale kredietsysteem.

Als we naar de Westerse wereld kijken dan zien we ook steeds meer stemmen opgaan om mensen te belonen die het coronavaccin nemen. Mensen die het coronavaccin niet nemen worden dan achtergesteld. Premier Rutte, minister Grapperhaus en minister De Jonge zijn hier (nog) niet enthousiast over zoals ze zeggen, maar als we kijken naar een stemming in de Tweede Kamer over een motie van kamerlid Wybren van Haga (FvD) dan moeten we op het ergste worden voorbereid.

Motie Van Haga over vaccinatiebewijs verworpen

U ziet duidelijk dat de meerderheid van de Tweede Kamer niet uit wil spreken dat een vaccinatiebewijs geen toegangspaspoort mag worden voor deelname aan de samenleving. De geesten worden dus al rijp gemaakt voor de idee om een soort sociaal kredietsysteem in te gaan voeren zoals in China. Onze regering weet heel goed dat binnen de EU de Europese Commissie al het plan heeft gemaakt voor een roadmap richting een vaccinatiebewijs in 2022. Op de wereldwijde vaccinatie bijeenkomst in september 2019 hebben de WHO en de EU zich ook geconformeerd aan een tienpuntenplan om ervoor te gaan zorgen dat iedereen gevaccineerd wordt.

  1. Bevordering van wereldwijd politiek leiderschap en inzet voor vaccinatie en het opbouwen van effectieve samenwerking en partnerschappen - op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau - met gezondheidsautoriteiten, gezondheidswerkers, de burgermaatschappij, gemeenschappen, wetenschappers en de industrie - om iedereen overal te beschermen door middel van aanhoudende hoge vaccinatiegraad.
  2. Ervoor zorgen dat alle landen over nationale immunisatiestrategieŽn beschikken en deze implementeren en de financiŽle duurzaamheid versterken, in overeenstemming met de vooruitgang op het gebied van de universele gezondheidsdekking, waarbij niemand wordt achtergelaten.
  3. Sterk monitoringssysteem opbouwen voor ziekten die met een vaccin kunnen worden voorkomen, met name ziekten die wereldwijd worden geŽlimineerd.
  4. De oorzaken van weerstand tegen vaccins bij de wortel aanpakken, het vertrouwen in de vaccinatie vergroten en het ontwerpen en uitvoeren van interventies gebaseerd op bewijslast.
  5. Gebruik maken van de kracht van digitale technologieŽn om het toezicht op de prestaties van de vaccinatie te versterken.
  6. Voortzetting van de onderzoeksinspanningen om voortdurend data te genereren over de doeltreffendheid en de veiligheid van de vaccins en de impact ervan.
  7. Voortzetting van de inspanningen en investeringen, met inbegrip van nieuwe financierings- en stimuleringsmodellen, in onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor nieuwe of verbeterde vaccins en leveringsmiddelen.
  8. De risico's van vaccinatietekorten beperken door de beschikbaarheid van vaccins beter te monitoren, te voorspellen en aan te schaffen, leverings- en voorraadsystemen en samenwerking met producenten en alle deelnemers aan de distributieketen om optimaal gebruik te maken van de bestaande productiecapaciteit of deze te vergroten.
  9. De gezondheidszorgprofessionals op alle niveaus en in de media in staat stellen om effectieve, transparante en objectieve informatie aan het publiek en het bestrijden van valse en misleidende informatie, onder meer door zich bezig te houden met sociale mediaplatforms en technologische bedrijven.
  10. Vaccinatie op ťťn lijn brengen en integreren in de wereldwijde gezondheids- en ontwikkelingsagenda's, door middel van een vernieuwde vaccinatie agenda 2030.

Het is onderdeel van Agenda 2030 zoals u kunt lezen bij punt 10. Het is ook onderdeel van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals) van de Verenigde Naties. In 13 van die 17 ontwikkelingsdoelen, die ons hele bestaan beslaan, speelt vaccinatie een prominente rol. Ook moet zogeheten nepnieuws die via internet en sociale platformen wordt verspreid keihard worden aangepakt. We zien al dat Google, Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube op grote schaal aan het censureren zijn geslagen om objectieve informatie over de gevaren van vaccinaties, het gebruik van HCQ als geneesmiddel in de eerste lijn voor coronapatiŽnten, een andere visie op Covid-19, te verwijderen. Ze voeren ds punt 9 uit van dit WHO - EU plan. Ook onze eigen overheid spreekt continue over nepnieuws, terwijl de zogenaamde complottheoriŽn steeds meer openbaar komen als zijnde de waarheid.

Onze regering, met Mark Rutte, doet wel net of zijn neus bloed en zegt hier niets over in de media. Hij probeert de bevolking een beetje af te leiden met opmerkingen als dat hij er niet enthousiast over wordt. Maar resoluut van de hand wijzen doet hij niet, en dat geldt ook voor de meerderheid in de Tweede Kamer. Zelfs CDA en CU zijn hier niet resoluut tegen. Bill Gates, de weldoener binnen het RD, heeft ook al aangekondigd dat er een digitaal certificaat komt wat aangeeft of je wel of niet gevaccineerd bent.

We zien steeds meer de contouren van een samenleving ontvouwen waarbij de overheid meer en meer digitale controle wil. Contant geld moet worden uitgebannen zodat ook mensen wat dat betreft onder controle komen en betalingsmogelijkheden kunnen worden stopgezet. Lees ook enkele eerder geplaatste artikelen:

Beloon corona-vaccinatie met meer vrijheden (NRC-artikel)

Het digitale certificaat is in ontwikkeling (ID2020)

We kunnen dus wel concluderen dat een vaccinatiebewijs een eerste opstap is naar een sociaal kredietsysteem zoals dat in China ook wordt uitgerold. Vaccinatieplicht wil men (vooralsnog) niet maar het ontzeggen van bepaalde grondrechten als je je niet laat vaccineren komt op hetzelfde neer. Het wordt al toegepast bij de kinderopvang, want daar mogen ze kinderen weigeren die niet zijn gevaccineerd. Het uitbesteden van de opvang van je kinderen aan een kinderopvang is echter niet waar christelijke ouders gebruik van moeten maken. De opvoeding van je kinderen horen niet bij derden thuis. Tegelijk zien we een dilemma dat jongvolwassenen die trouwen steeds minder makkelijk de eindjes financieel aan elkaar kunnen knopen en dat als er ťťn inkomen wegvalt men dan niet rond kan komen. De huizenprijzen rijzen de pan uit. Daarnaast is het kostwinnerschap om zeep geholpen en wordt een gezin waarbij de man als kostwinner werkt veel hoger aangeslagen met belastingen dan een gezin met jonge kinderen waarbij de man en de vrouw allebei werken. Mensen die daarnaast nog eens staan ingeschreven voor een huurhuis moeten jaren wachten, terwijl mensen die via de asielprocedure Nederland binnenkomen direct een huis krijgen toegewezen met huisraad en een uitkering krijgen. De overheid blijft maar immigratie bevorderen en heeft hiervoor grond nodig, waardoor ze de boeren van hun land willen verjagen onder het mom van de stikstof maatregelen en natura 2000 gebieden. De eigen bevolking heeft het nakijken. Dit dictatoriale overheidsbeleid is een grote schande.

Soms zakt je de moed wel eens in de schoenen of het nog wel zin heeft om Łberhaupt artikelen te schrijven. Kerkelijk Nederland gaat maar door en slaapt de slaap des doods. Ze menen allemaal Gode een dienst te doen, op de kansel en onder de kansel. Ze hebben zich omgeven door instituten als RD, NPV, SGP, het eigen bijzonder onderwijs, en noem maar op. Het zal echter allemaal als een kaartenhuis in elkaar storten omdat men er een eigenwillige godsdienst op na houdt. Toch is er een volk van uitverkoren wat een rijkdom bezit die de wereld en de eigenwillige godsdienst niet kent. Dat volk kent nu al het lijden van deze tegenwoordige tijd. Ook moet alles wat er gebeurt in deze wereld medewerken ten goede. Het gaat uiteindelijk goed voor Gods kinderen omdat de HEERE regeert. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? We lezen dit in de Romeinenbrief, hoofdstuk 8:18-39:

Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.
Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.
Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft;
Op hope dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.
Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe.
En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.
Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?
Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.
En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.
En Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.
En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn.
Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen der slachting.)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefgehad heeft.
Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen,
Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

M.G. van der Hoeven

19 december 2020