Homovisie ds. C.G. Vreugdenhil (GG) in het Refohomo Dagblad is helemaal niet Bijbels

Op 1 april 2016 stond er in het Refohomo Dagblad een artikel van de hand van ds. C.G. Vreugdenhil (klik hier). Deze predikant uit de Gereformeerde Gemeenten reageerde op een artikel van Harm-Jan Verhaar, een lid van de gereformeerde gemeenten die zich voor homo uitgeeft. Ds. Vreugdenhil heeft zijn bijdrage voorzien van de titel "Denk Bijbels over homoseksualiteit". Dat schept moed denken we dan. Hij werpt eerst de vraag op: Hoe duidelijk is het Bijbelse spreken over homoseksualiteit? Hij stelt dan terecht dat de Bijbel geen ruimte laat voor homoseksuele relaties met verwijzing naar de scheppingsorde en de zonden tegen het zevende gebod. Hij voert vervolgens aan dat de meeste exegeten het erover eens zijn dat de Bijbel geen ruimte biedt voor de homoseksuele praktijk. Dat is echter irrelevant, want de Schrift verklaart zichzelf door de Heilige Geest, een een knecht van God hoeft zich niet te beroepen op "de meeste exegeten", maar alleen op de Heilige Schrift. Maar dat terzijde.

In het tweede gedeelte van het artikel begint ds. Vreugdenhil met de zinsnede: "Christenen die de homoseksuele praktijk willen accepteren...." Gesteld moet worden dat dit geen Christenen zijn. Dat wordt helaas niet genoemd. Ds. Vreugdenhil stelt verder dat de pastorale zorg van de chistelijke gemeente van groot belang is. Dat is zeker waar, alleen is het de vraag hoe dit pastoraat wordt ingevuld? Hij haalt 1 Korinthe 5 niet aan. Bij het pastoraat hoort ook de tuchtuitoefening, die gericht is op de bekering van de zondaar. Bijbelse tucht is liefde, omdat ze voortkomt uit de liefde Gods. Dat geldt voor alle openbare zonden want er kan niet geoordeeld worden over gedachten. Als men binnen de christelijke gemeente te maken krijgt met een 'coming out' van een homoseksueel, dan is de handelswijze van de apostel Paulus in 1 Korinthe 5 van toepassing, met als doel de bekering van de zondaar, waarvan we ook een wonderlijk voorbeeld zien in 2 Korinthe 2. Helaas ontbreekt deze Bijbelse visie op de tucht in het geheel in het betoog van ds. Vreugdenhil.

Ds. Vreugdenhil spreekt over nieuw leven wat Christus schenkt, hetgeen echter wel betekent dat de oude mens eerst wordt gedood, met Christus begraven wordt en met Hem opstaat in een nieuw godzalig leven. Als bij een zondaar die in de homoseksuele zonde leeft (uitlevend of niet) de wet Gods op bezoek komt dan zal bij deze zondaar de zonde weder levend worden en dan zal de zondaar geestelijk sterven. Dat lezen we in Romeinen 7. Alleen dezulken zullen Gode levendgemaakt worden (Galaten 2). Dan is een homo geen homo meer, netzomin een pedofiel dan nog een pedofiel is, netzomin een hoer nog een hoer is, netzomin een tollenaar nog een tollenaar is, netzomin een fraudeur nog een fraudeur is, en vult u maar in. Maar de zonde dan? Dezulken leven niet meer in de zonde omdat ze onder de genade zijn en niet meer onder de wet. Zolang we onder de wet zijn leven we in de zonde, welke zogenaamde strijd tegen de zonde we ook menen te voeren. De apostel Paulus schrijft duidelijk in 1 Korinthe 6: "En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus Christus en door de Geest onzes Gods." Het vrijuit spreken over homofilie, alsof het mogelijk is dat een Christen tegelijk homo kan zijn, staat in het kader van de heerschappij des duivels en betekent dat we nog zonder genade zijn, en in de zonde leven (Romeinen 6).

Ds. Vreugdenhil spreekt ook over andersgeaarden. Een mens heeft een zondige natuur en is verdorven van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Hij heeft een zondige aard. Andersgeaarden kom ik in de Bijbel niet tegen. Het andersgeaard zijn wordt dan een persoonskenmerk genoemd en wordt onderscheiden van de praxis, waarbij alleen het laatste als onbijbels van de hand wordt gewezen, maar het zeggen dat je het ben niet. Zolang je maar de praxis niet beoefend, en de strijd ertegen voert, heb je in de christeljke gemeente een volwaardige plaats, mag je dominee of ambtsdrager zijn en deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Het kan niet anders of ds. Vreugdenhil hangt ook deze onbijbelse visie aan, want hij spreekt alleen over afkeuren van de praxis en niet over het afkeuren van de 'coming out'. Als men zich bekend maakt als homoseksueel dan spreekt men de zonde vrijuit (Jesaja 3:9). Men schaamt zich tegenwoordig nergens voor. Als een zondaar echter bekeerd wordt dan gaat de hand op de mond en ga je niet te koop lopen met je zonden. Tegenwoordig doen ze niet anders. Ds. Vreugdenhil wijst ook hier in het geheel niet op.

Ds. Vreugdenhil wil barmhartiger zijn dan de Heere met het spreken over de pijn waar andersgeaarden mee worstelen. Dezulken zijn echter nog onder de wet en niet onder de genade. Hij rekent de andersgeaarden tot Gods volk door te spreken over onze strijd met de zonde en de gevolgen, en dat er een einde aan komt, en dat we door onze betraande ogen heen in het geloof onze blik moeten richten op de nieuwe wereld, waar we onszelf echt behaaglijk zullen voelen. De Heilige Geest richt echter de blik op de Voleinder des geloofs en is gericht op God, en doet verlangen om bij Christus te zijn en God eeuwig groot te maken, waar God zal zijn alles in allen. Het gaat er dus niet om dat we naar een nieuwe wereld verlangen waar we onszelf echt behaaglijk zullen voelen. Ds. Vreugdenhil spreekt in totaal onbijbelse woorden.

Ds. Vreugdenhil spreekt ook weer over christelijke homo's die kozen voor een huwelijk, hoewel ik dat nooit zou promoten, zo zegt hij. Het gaat er totaal niet om wat ds. Vreugdenhil wel of niet promoot. Hij dient er de vloek over uit te spreken, net zoals de apostel Paulus in Galaten 1. Hij spreekt ook over christelijke homo's. Die bestaan niet. Netzomin als er christelijke hoeren, christelijke pedofielen etc... bestaan. De Bijbel spreekt over Christenen (Handelingen 11:26). Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden (Galaten 5:24). Ds. Vreugdenhil heeft christelijke homo's zelfs verliefd bij hem thuis op de bank zien zitten en dat er zijn die afzien van een seksuele relatie en door de genade van God daarin volharden. Deze dominee stijft zondaren in hun zonden door alleen de praxis als onbijbels van de hand te wijzen. Gods Woord leert echter dat wie een vrouw aanziet om te begeren reeds overspel met haar gedaan heeft. Dat geldt ook voor die verliefde homo's bij hem op de bank. God verwerpt geen homo's zo zegt hij, maar - ds. Vreugdenhil kan het niet anders zien - Hij keurt de homoseksuele praxis af. Het gaat er niet om wat ds. Vreugdenhil ziet, maar wat Gods Woord leert. Trouwens als je zo spreekt als ds. Vreudenhil dan valt het toch te bezien of je je wel als een verworpene hebt leren kennen, het recht Gods toevallende en omhelzende (Leviticus 26:40-44), en of je oude mens al gekruisigd is? Want de taal van de nieuwe mens in Christus is toch een geheel andere dan de taal die ds. Vreugdenhil in dit artikel bezigt!

Het voorbeeld van Abraham die zijn zoon Izak moest offeren op Moria wordt op een goddeloze wijze misbruikt door die Harm-Jan Verhaar die zelfs de vraag durft op te werpen: "Zou God Abraham trouwens verworpen hebben wanneer hij geweigerd had zijn zoon te offeren? Wellicht is God ook een God van nuance.", en dat wordt niet eens opgemerkt door ds. Vreugdenhil? Deze hele geschiedenis van Abraham, Izak en de ram in de verwarde struiken wijst op het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in het zaligen van zondaren, en dat betrekt homo-gergem-lid Verhaar op het accepteren van homoseksualiteit door God een God van nuance te noemen. Dit soort gergem-leden dient per direct uit de christelijke gemeente geweerd te worden naar het bevel van de apostel Paulus uit 1 Korinthe 5:13.

Homo's dragen hun kruis niet achter Christus omdat ze niet met Hem gekruisigd zijn. Ds. Vreugdenhil legt al die zogenaamde christelijke homo's de handen op, als ze maar niet de samenwonen. Hij spreekt zelfs van celibatair levende homo's. Er worden wat etiketten bedacht om zondaren te stijven in hun zonden. Het is echt verschrikkelijk wat er onder de vlag van Bijbels tegenwoordig doorgaat! Dit soort homo-visies zijn schering en inslag in de kerken in Nederland, van PKN tot en met GG (en alles wat ervoor en achter staat). Al die kerken legitimeren de sodomitische zonden. God is echter geen ledig Aanschouwer. Het wordt alles toegelaten zonder de uitoefening van de Bijbelse tucht.
O land, land, land, hoor des HEEREN woord, Jeremia 22:29!

Maar tot den goddeloze zegt God: Wat hebt gij Mijn inzettingen te vertellen, en neemt Mijn verbond in uw mond?
Dewijl gij de kastijding haat, en Mijn woorden achter u heenwerpt.
Indien gij een dief ziet, zo loopt gij met hem; en uw deel is met de overspelers.
Uw mond slaat gij in het kwade, en uw tong koppelt bedrog.
Gij zit, gij spreekt tegen uw broeder, tegen den zoon uwer moeder geeft gij lastering uit.
Deze dingen doet gij, en Ik zwijg; gij meent dat Ik ten enenmale ben gelijk gij; Ik zal u straffen en zal het ordentelijk voor uw ogen stellen.
Verstaat dit toch, gij God vergetenden; opdat Ik niet verscheure, en niemand redde.
Wie dank offert, die zal Mij eren; en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien.
(Psalm 50:16-23)

We kunnen tot de slotsom komen dat het Bijbels denken over homoseksualiteit bij ds. Vreugdenhil ver te zoeken is. Hieronder treft u meer artikelen betreffende homoseksualiteit binnen de gereformeerde gezindte.

Terdege homopropaganda

Ondernemer uit Drachten onder vuur om afwijziging homoseksuele stagiair

'Geen nee tegen homoseksualiteit zonder ja' is niet anders dan een homoseksuele PKN-beerput

De hardliner en homoseksualiteit

De 'coming out' van ds. D. Burggraaf (HHK)

De 'coming out' van ds. D. Burggraaf (HHK) - vervolgartikel

Homo-besluit synode CGK

Studiedag RefoAnders 2012

De onbijbelse visie van homo-organisatie RefoAnders uitgestald via het RD-podium

Homofiele gerichtheid en praxis (VGS nota)

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"